Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΨΗΔ) προσφέρει προς χρήση τη θεματική διαδικτυακή πύλη «Χάρτης Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων» υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη της παρούσας διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στην παρούσα διαδικτυακή πύλη συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Όλο το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΨΗΔ και κατά περίπτωση άλλων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας δικτυακής πύλης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους διανοητική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακής πύλης του ΧΕΜΔ αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τη διαδικτυακή πύλη του ΧΕΜΔ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΨΗΔ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της δικτυακής πύλης. Παρόλα αυτά, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της σύνδεσης στο διαδίκτυο, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του ΥΨΗΔ αναδημοσιεύει στη διαδικτυακή πύλη, πληροφορίες που συλλέγει από τους Παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Συνίσταται προς τους ενδιαφερόμενους χρήστες να επαληθεύουν τις πληροφορίες κάλυψης που τους αφορούν με τους Παρόχους Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τις πληροφορίες που αναδημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΨΗΔ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η δικτυακή πύλη τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΨΗΔ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικής του δικτυακής πύλης (από υπερσυνδέσμους – links).

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΨΗΔ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της δικτυακής του πύλης, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της εκάστοτε ισχύει.

Για τους σκοπούς χρήστης της διαδικτυακής πύλης δεν απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών, πλην της διεύθυνσης IP από την οποία συνδέονται με αυτήν, αποκλειστικά για το σκοπό της σύνδεσής τους σε αυτήν και τη λήψη μέτρων για την ασφάλειά της.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.